Photo Essay: Yidden of Boro Park Saying Tashlich Before Yom Kippur 5778 (Photos By JDN)

0