Photo Essay: Harav Malkiel Kotler Rosh Yeshivas BMG Lakewood Visits Yeshivas Tiferes Shmuel In Monsey (Photos by JDN)

0