Reply To: Chess Match – squeak vs SJSinNYC

Home Forums Humor & Entertainment Chess Match – squeak vs SJSinNYC Reply To: Chess Match – squeak vs SJSinNYC

#1187115
squeak
Participant
.
SJSinNYC
_________________________________________________________________
| | | | | | | | |
| B | | | B | B | | | B |8
| R | | | Q | K | | | R |
|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|
| | | | | | | | |
| B | B | B | B | | B | B | B |7
| P | B | P | Kn | | P | P | P |
|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|
| | | | | | | | |
| | B | | | | | | |6
| | P | | | | | | |
|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |5
| | | | | | | | |
|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|
| | | | | | | | |
| | B | | Q | P | | | |4
| | B | | W | W | | | |
|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|
| | | | | | | | |
| | | Kn | | | Kn | | |3
| | | W | | | W | | |
|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|
| | | | | | | | |
| P | B | | | | P | P | P |2
| W | W | | | | W | W | W |
|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|
| | | | | | | | |
| R | | | | | R | K | |1
| W | | | | | W | W | |
|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|

A B C D E F G H

SQUEAK