2 Luchos on Shovuos?

Home Forums Decaffeinated Coffee 2 Luchos on Shovuos?

Viewing 47 posts - 1 through 47 (of 47 total)
 • Author
  Posts
 • #2079813
  GotAGoodPoint
  Participant

  Why do all the Kindergarten & Cheder pictures have Luchos on the top of Har Sinai at Matan Torah?
  Hashem gave Moshe the Luchos AFTER he was up there for 40 days and he brought them down on י”ז בתמוז – not in Sivan?

  #2079866
  Kuvult
  Participant

  Because everyone has been influenced by the movie “The Ten Commandments” Ever notice in the pictures the Luchos have curved tops when that’s not how they looked?

  #2079869
  ubiquitin
  Participant

  The luchos represents the Torah which was given on shavuos

  Or was it….
  (I thought this was going to be your your question) when where mikadeish al pi riyah shavuos could have been on 5, 6 or 7 Sivan. Theres’ machlokes if Matan Torah was on 6 or 7 Sivan.

  So According to all 2/3 of the time Shavuos was not on the day of Matan Torah, possibly even occruin 2 days before .

  #2079871
  ☕️coffee addict
  Participant

  That’s when we accepted them

  #2079889

  By one midrash, both luchos had 10 commandments : these are simply two copies of a contract for both sides. So, whether the luchos were prepared in advance or written down later, shvues is the day the contract was agreed upon.

  #2079894
  commonsaychel
  Participant

  Ask Cicel B DeMille

  #2079900
  Sam Klein
  Participant

  You might be correct that the luchos were not brought down and then broken on 17 Tammuz BUT on Shavuous when we accepted the entire Torah and were given the 10 commandments-which is what is written on the Luchos-with the first few directly from Hashem.

  #2079949
  GotAGoodPoint
  Participant

  Kuvult: Rav Shach wrote:
  מכתבים ומאמרים ח”ב סי’ צ”ד
  When asked whether to make the luchos square or round, since the minhag has been to make them round, even though he does not know why that is the case, but Minhag Yisroel Torah and one should make them round, but he finishes off the because the Steipler instructed the ones in Kolel Chazon Ish to be made square, he is
  מבטל דעתו

  #2079952
  GotAGoodPoint
  Participant

  More about round Luchos –
  See אורייתא (י”ג עמוד קמ”ז) a few pages about the subject. One of the theories that he raises is based on a picture discovered which shows a third arch, over the two arches. This led him to suggest that originally these refererd to the 3 crowns. He does however finsih off the whole article with a piercing question, how come no one woke all these years to say anything about the wrong shape…

  #2079963
  GotAGoodPoint
  Participant

  ubiquitin: This issue has been discussed by many, and the main answer (at least according to the Rivosh, Resp. 96) is that the Torah was given after 50 days of preparation, the date was in and of itself irrelevant to the Giving of The Torah. (although of course, as believing Yidden we know that nothing is coincidental, all the mosre so the date of the historic, earth-shattering event……)
  The מגן אברהם (in his into to siman 494) asks how can we say זמן מתן תורתינו…. He brings a tirutz from the Remah miPanu that since the Torah was given in Chutz lo’oretz where there is Yom Tov Sheni etc… (this of course needs understanding, and i cannot do the subject justice in a single post, עיין שם

  #2079974
  TheLastWord
  Participant

  The answer to the OP is mefurah in Targum Yonosan (Shemos 20;2 and onwards)
  to quote the first place (he reapeats this by each Dibra)
  דבירא קדמאה כד הוה נפיק מן פום קודשא יהי שמיה מברך הי כזיקין והי כברקין והי כשלהוביין למפד דינור מן ימניה ולמפד דאישא מן שמאליה פרח וטייס באויר שמיא וחזר ומתחמי על משיריתהון דישראל וחזר ומתחקק על לוחי קיימא דהוון יהיבין בכף ידוי דמשה ומתהפיך בהון מן סטר לסטר ובכן צווח ואמר עמי בני ישראל אנא הוא אלהכון די פרקית ואפיקית יתכון פריקין מן ארעא דמצראי מבית שעבוד עבדיא

  The Hebrew translation (to quote כתב יונתן)
  דיברה [דיבור] ראשונה כאשר היה יוצא מן פה הקדוש יהי שמו מבורך כמו זיקין [ניצוצות אש] וכמו ברקים וכמו שלהבות לפיד של אש מן ימינו, ולפיד של אש מן שמאלו פורח וטס באויר השמים וחזר ונראה על מחנותיהם של ישראל, וחזר ונחקק על לוחות הברית שהיו נתונים בכף ידו של משה ומתהפך בהם מן צד לצד ובכך צווח [קרא] ואמר עמי בני ישראל אני הוא אלהיכם אשר פדיתי והוצאתי אתכם פדויים מן ארץ של מצרים מבית שיעבוד עבדים

  And for those who prefer English – something along the lines of ….
  The first Dibra that came out of Hashems mouth like lightning and flashes of fire, a flame from His Right Hand, and a falme from His left Hand, it flew around in the air and returned to the Camp, and then went and engraved itself onto the Luchos which were held in Moshe’s palm, and went through from one side to the other and called out etc. ….

  He clearly says that Moshe was holding the Luchos during Matan Torah!

  #2079975
  TheLastWord
  Participant

  Thank you GotAGoodPoint for this (and for your previous post).
  Instead of all the shtusim we have here, someone is discussing something sensible , and interesting! Keep it up!

  #2080034
  commonsaychel
  Participant

  Kuvult, agreed 100%, the OP needs to see the movie

  #2080037
  zaidy78
  Participant

  Maybe you should ask, Why is the Kriyas HaTorah of Shavuos morning the Aseres HaDibros?
  The Kabolas HaTorah, Ma’amad Har Sinai was 50 days after Yetzios Mitzrayim. There we all HEARD the ASERES HA’DIBROS from HASHEM. The luchos with the aseres hadibros were received 40 days later (17 Tammuz), and then again Yom Kippur (10 Tishrei).

  #2080070
  Kuvult
  Participant

  Whether we like to admit it or not we are also affected by outside culture. Our neighbors religious pictures showed round tablets and it migrated to us. As mentioned above, Cecil B. Demille embedded it into the Jewish and Non-Jewish ethos with his epic masterpiece “The Ten Commandments” Maybe today its different because some are more insular. But almost everyone from the older generation has seen at least parts of it and that’s what they picture when they think of Yitziyas Mizrayim because it was amazingly well done and pretty much keeps to the Torah true version.

  #2080122
  TheLastWord
  Participant

  i never heard about Mr DeMille, but I checked him up today and he produced films between 1914 and 1958. Anyone who knows the slightest bit of history will be aware that the common practice to portray the Luchos as round, pre-dates Cicel, and his great grandparents as well. See what Gotagoodpoint quoted from Rav Shach and others…
  Prewar Europe was full of luchos like these on Aron HaKodesh, in the front of seforim etc.
  Maybe that too came from less-that-kosher influences ? but Cicel B Demille cannot claim the fame.

  #2080131
  Reb Eliezer
  Participant

  Rashi Tehilim (29,7) on קול ה’ חוצב להבות אש mentions the above Targum Yanoson and in Shir Hashirim on ישקנו the Midrash says that every commandment created a malach which kissed them on the mouth when the Jews accepted it.

  #2080140
  Reb Eliezer
  Participant

  The most interesting part of the movie is the making the wall of the splitting water stand.

  #2080170
  Kuvult
  Participant

  The real surprise for me in the movie was Doson. He’s played as a real jerk who every time Moshe says something he obnoxiously tries to convince the Bnei Yisrael not to follow him.

  #2080172
  Reb Eliezer
  Participant

  Rashi in Shir Hashirim (4,5) explains how the luchos are like twins being able to be read across. All are understandable except the last one needs an explanation. Why one who desires will give birth to one who will ashame him and will respect someone other than his father? Maybe, the Ibn Ezra explains the prohibition of desiring something belonging to someone else, one should refrain from desiring something not belonging to them as villager desiring a princess. It is out one’s reach. This applies if one respects their status that emanates from the father but if one respects someone else other than the father, they will desire something out of their reach even a princess but why not himself without having to give birth?

  #2080730
  AMputtingonHaRITZ
  Participant

  If I’m not mistaken the rounded depiction of the luchos dates back to the Renaissance and even earlier.

  I had always heard the explanation that it was a metaphorical choice, the rounded tops being akin to a heart symbol (that the Torah should be in our ❤️) and to differentiate the luchos from other plaques or signs depicted in artwork.

  #2080748
  WolfishMusings
  Participant

  Why do all the Kindergarten & Cheder pictures have Luchos on the top of Har Sinai at Matan Torah?
  Hashem gave Moshe the Luchos AFTER he was up there for 40 days and he brought them down on י”ז בתמוז – not in Sivan?

  Because on Shavuous we celebrate and commemorate the giving of the Torah (and HKBH speaking the Aseres HaDibros) directly to us on that day. The luchos on the mountain are just representative of the Torah and the 10 Utterances. It’s not meant to be historically accurate, but to give the children something to visualize because they’re kindergarteners and a concrete thing (such as the luchos) are a lot easier for them to grasp than an abstract concept such as the Torah.

  In other words, they’re little kids, it’s to help them understand. Lighten up.

  The Wolf

  #2080847
  ujm
  Participant

  Reb Zev, you’re also happy about the drawings of Moshe Rabbeinu wearing a shtreimal, right?

  P.S. Good answer, by the way.

  P.P.S. Hint – The answer to my question is yes.

  #2080861
  Reb Eliezer
  Participant

  The malach told Yosef נסעו מזה – מן האחוה. the brothers moved away from brotherliness, where do we see that? It says by the מזה ומזה הם כתובים, they were written such that we can read it across as twins.
  שמא עברו על מזה מזה הם כתובים Mordechai was questioning that maybe the punishment was because they violated loving each other as brothers.

  #2080878
  WolfishMusings
  Participant

  Reb Zev, you’re also happy about the drawings of Moshe Rabbeinu wearing a shtreimal, right?

  Personally, I don’t care, provided it’s meant for children and not meant to be historically accurate.

  The Wolf

  #2080887

  a (slightly) scientific question – which luchah was heavier? And (related) was Moshe lefty or righty?

  #2080950
  GotAGoodPoint
  Participant

  According to some Rishonim Moshe was certainly right handed.
  there is a machlokes rishonim (Chulin 92b) whether a lefty is a בעל מום or not, [see |Ramban & Rashba there who bring the machlokes] and the gemoro in בכורות מד וסוטה יב is clear that Moshe was NOT a בעל מום.

  Anyway, Moshe did Avoda in the ז ימי מילואים and so he could not have been a איטר (unless it had then a did of a bomoh, and some say that bomo does not need ימין
  ועמדו בחקירה זו בס’ זרע אברהם סימן י”ב ובס’ חמדת דניאל דיני במה אות ד’
  עיין בדרשות הגאון ר’ יעקב עמדין הקשורים ליעקב שערי עזרה עמ’ קמ”ג שכתב בפשיטות בתוה”ד בזה”ל ותנן בשלהי זבחים דאין בגדי שרת וחציצה ולא ימין מעכבין בבמה עכ”ל

  #2081039
  Reb Eliezer
  Participant

  Moshe Rabbenu wrote the Torah which should be written with the right hand.

  #2081053

  have to answer the first question myself:
  as we know, luchos were physically identical, but the first had way more text chiseled away – so, of course, 2nd was heavier.

  Presuming, Moshe was carrying them as in the movie to show to Jews, then the first lucha will be on right side for the people, or in Moshe’s left hand, so the heavier 2nd lucha was in his right hand, corresponding to two ideas above. So, here sevora, gemora, and physics all match.

  #2081096
  Reb Eliezer
  Participant

  When Moshe Rabbenu dropped the luchos there is a read and written word, read as וישלך מידיו, both hands but written מידו, one hand. Maybe, the Yerushalmi says that the letters made the luchas light to carry. So he was able to carry it with one hand but when they flew off, Moshe Rabbenu had to hold on with both hands and was unable to hold it and dropped it. This seems to disagree with the Babli being praised that he dropped it but according to the above he had no choice.

  #2081108
  Reb Eliezer
  Participant

  AAQ, if we can read the luchas across, there were two luchos attached מצומדים and not two single luchos.

  #2081120
  WolfishMusings
  Participant

  And (related) was Moshe lefty or righty?

  I’d say it’s far more likely that Moshe was a righty simply because the vast majority of humans are righties.

  (Yes, I know that I’m an apikorus for relying on stupid things like statistics…)

  The Wolf

  #2081140
  ujm
  Participant

  Being a lefty is a mum. There’s no reason to suspect Moshe had such a mum.

  #2081150

  RebE > if we can read the luchas across,

  Maybe the lesson is that you can read them across – but only if you hold them together.

  Wolf, an excellent Bayesian argument!

  #2081175
  Reb Eliezer
  Participant

  Can an itar yad write a sefer Torah with his left hand and would that be assur on Shabbos?

  #2081189
  Reb Eliezer
  Participant

  The answer to above is yes to both questions.

  #2081275
  GotAGoodPoint
  Participant

  Answering AAQ whether the luchos were facing Moshe or the Yidden, it is actually a shial how to hold a sefer tora. Most people (and poskim) hold a Sefer Torah with the writing facign the oilam (and that is why the front of the mantel is showing). I beleive the Chazon Ish and perhaps others hold that it is disrepectful to have the writing facing away from you, and therefore they have the back of the ST facing the oilam, while they themselves are facing the Torah face to face.

  #2081279
  GotAGoodPoint
  Participant

  The Luchos did not weigh anything, the Oran was נושא את נושאיו and of course it is the Lucohos inside them that were the main force. (The Aron only served the Luchos, the main kedusha was the Luchos). It was a clear symbol that it is not the Baaeli Batim who suppport the Torah, it is the Koach HaTorah that make the Baalei Batim be successful in business to enable them to further support Torah.
  (It is actually the same thing with Shabbos, although it looks like we spend for Shabbos money that we earn during the week, really שבת היא מקור הברכה Every thin we get during the week is because of Shabbos. The same goes fro Eretz Yisroel and a lot of other things)

  #2081287
  GotAGoodPoint
  Participant

  By the way the Luchos were readable from both sides, so both Moshe & the Yidden could read, but it stills is a question on which side was each Luach

  #2081288
  GotAGoodPoint
  Participant

  The Mabit says that the writing on the בן אדם למקום was smaller than the wriiting on the בין אדם לחברו so that way the 2 Luchos were equal.

  #2081289
  GotAGoodPoint
  Participant

  This is the mabit
  בית אלוקים למבי”ט שער היסודות פרק יב
  נצטרך לומר כי היתה חקיקת וחריתת החמשה דברות האחרונים שבלוח השני גדולה מחקיקת וחריתת של לוח האחד חקיקה גסה מכילה בה’ דברות האחרונים הקצרים כל השיעור שמכיל בדברות הראשונים הארוכים, כדי שיהיה נקרא ונראה יותר מה שהוזהרנו בינינו לבינינו, שיצר האדם רע מנעוריו לתאותם ממה שהוא בינינו לבינו ית’ שאין היצר מקטרג עליו על כך:

  #2081450
  ubiquitin
  Participant

  Got

  Yes its an old question, but its a good one, I was just saying I thought thats what your question was going to be. I was surprised the question was on “Kindergarten & Cheder pictures”
  they are alos often drawn with letters aleph Beis gimmel… etc As far as I’m aware there is no shita that says the luchos had 10 letters. for that matter Even when it does say the dibros it is always “Anochi Hashem “Lo yiheye” Never the full dibros

  #2081601

  I presume that if Moshe had a choice of having script seen in the right way to himself and to others – he will choose to show it to the Jews the right way. After all, he already learnt them, his goal now was to show it to the rest of the yidden.

  #2082619
  Loshenhora
  Participant

  Man makes things square
  Hashem creates things round
  Just a suggestion!
  Maybe the first ones were rounded
  Second ones were square ?
  If the Aron which was only there to
  House them and not a independent
  Kli was weightless then maybe the
  Luchus were too?
  In the Beis Hamikdosh when we never
  Had Luchus we never had the Aron
  Hakodesh

  #2083071
  GotAGoodPoint
  Participant

  LosheHatov (sorry, you are too good to be called Hora!);
  It is a beautiful suggestion to be mechalek between the first and the second Luchos! It needs research! Same that we cant ask R’ Chaim….
  However what you wrote at the end that we never had the luchos in the Beis Hamikdosh – that is only true about the Second Beis Hamikdash, in the first they certainly did have the luchos.

  #2083151

  Loshen is correct! If you want to find man-made objects in satellite imagery – look for straight lines and right angles.

  #2083238
  Loshenhora
  Participant

  @ gotagoodpoint
  Yes the Aron was hidden after the
  destruction of our first Beis Hamikdosh

  Point is the Aron was only a house for
  Luchos

Viewing 47 posts - 1 through 47 (of 47 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.