Photo Essay: At The Kever of Rav Shlomke Of Zvehill On His Yartzeit (Photos by JDN)

0