Photo Essay: Hagaon HaRav Chaim Kanievsky On Erev Shabbos (Photos by JDN)

1

resized_dsc00162resized_dsc00094 resized_dsc00105 resized_dsc00131 resized_dsc00132resized_dsc00143 resized_dsc00154 resized_dsc00159 resized_dsc00161resized_dsc00183

1 COMMENT