Photo Essay: Yartzeit Of Reb Gedalya Moshe Of Zvehill Zatzal By The Zvehill Rebbe (Photos by JDN)

0