Photo Essay: Aliya Letzion Of Rav Shlomke Of Zvehill Zatzal On His Yartzeit (Photos by JDN)

0