Photo Essay: Yartzeit Of Harav Yehudah Zev Segal Zatzal Rosh Yeshivas Manchester (Photos by JDN)

0