Photo Essay: Chanukah 5779 Harav Dovid Soloveitchik Rosh Yeshivas Brisk (Photos by JDN)

1
1 COMMENT