Photo Essay: Sholom Mordechai Rubashkin Visits Yeshivas Beis Dovid In Monsey (Photos by JDN)

0