Photo Essay: Hagaon Harav Chaim Kanievsky At Hataras Nedarim Erev Rosh Hashanah (Photos by JDN)

0