WATCH: Thousands Saying Selichos On Erev Rosh Hashanah In Uman

3

Thousands are reciting Selichos at the main Kloiz in Uman as well as as the Minyan of HaRav Yaakov Meyer Schecter.
3 COMMENTS

  1. מסופר על הגאון הצדיק ראש ישיבת מיר בירושלם, רבי חיים שמואלביץ זצ”ל, שהיה נוהג להתפלל במערת אבשלום

    ותמוה הדבר מאוד – אנו בדרך כלל הרי מתפללים על קברם של צדיקים שזכותם תגן עלינו, אבל איזו תועלת יש מתפילה על ‘מערתו’ של רשע כמו אבשלום?!. הרי ידוע שאבשלום היה רשע גדול, הוא היה בנו של דוד המלך ומרד במלכות דוד. הוא ניסה לגנוב את לב העם שיבואו להישפט אצלו ולא אצל דוד המלך ואחר יכתירוהו למלך עליהם במקום דוד. אם לא די בכך הרי שאבשלום רדף אחרי דוד להרגו! ובעצת אחיתופל גם לקח אבשלום לעצמו את פילגשי אביו לאור יום ולעיני ישראל, כחלק מהמרד שמרד בדוד המלך

    אומר רבי חיים שמואלביץ זצ”ל: “אני הולך להתפלל בכותל ובקבר רחל וגם במערת אבשלום. במערת אבשלום אני לא מדבר עם אבשלום, אני מדבר עם הקב”ה ומתחנן לפניו”. הבן המורד הרשע, שלקח לעצמו את פילגשי אביו, שרדף אחר אביו להרגו – מת! המלחמה הסתיימה. שוב אין דוד המלך צריך להימלט על נפשו

    וכאשר באו לבשר את הבשורה הטובה הזאת לדוד זו הייתה תגובתו: “וירגז המלך ויעל על עליית השער ויבך וכה אמר בלכתו בני אבשלום, בני בני אבשלום, מי ייתן מותי אני תחתיך, אבשלום בני בני… ותהי התשועה ביום ההוא לאבל לכל העם, כי שמע העם ביום ההוא לאמור נעצב המלך על בנו… והמלך לאט את פניו ויזעק המלך קול גדול בני אבשלום, אבשלום בני בני”. שמונה פעמים זעק דוד המלך “בני” ובכל פעם שזעק העלה את אבשלום למדור גבוה יותר, עד שהוציאהו משבעת מדורי גיהנום והביאהו לגן עדן

    רבי חיים שמואלביץ התפלל אל ד’ במערת אבשלום במילים הללו: “ריבונו של עולם, כמה חטא אבשלום לדוד אביו וכמה רדפו? ומה עשה דוד המלך? – התאבל עליו, התפלל עליו וזעק: ‘בני אבשלום בני…’ להוציאו משבעת מדורי הגיהנום הנורא ולהביאו לגן עדן. כלום אנחנו גרועים מאבשלום?! הן אנו בניך אהוביך, אף אם חטאנו ופשענו – הצל אותנו אבא… יום הדין מתקרב, בסכנה גדולה אנחנו, אנא הצל אותנו, אבינו מלכנו