Photo Essay: Hagaon HaRav Chaim Kanievsky At Hataras Nedarim Erev Rosh Hashanah (Photos by JDN)

0