Photo Essay: Hagaon HaRav Chaim Kanievsky At A Bris On Chol Hamoed (Photos by David Zer)

0