Photo Essay: Preparations For Shabbos Yartzeit Of Rav Yeshayele Kerestirer In Rav Yishayele’s ‘Guest House’ (Photos by JDN)

0

Print Friendly, PDF & Email