Photo Essay: The Mashgiach Hagaon HaRav Don Segal Visiting Hagaon HaRav Chaim Kanievsky (Photos by JDN)

0