Photo Essay: Rav Chaim Kanievsky Doing Kapparos The Night Before Yom Kippur [Photos By JDN]

0

Print Friendly, PDF & Email

resized_DSC_0050 resized_DSC_0048 resized_DSC_0043 resized_DSC_0039 resized_DSC_0036 resized_DSC_0033 resized_DSC_0030 resized_DSC_0021 resized_DSC_0017 resized_DSC_0014