Photo Essay: Hachnosas Sefer Torah To Zlotchev Kolel in Williamsburg Donated By Reb Yosef Dov Landau, Nasi of The Zlotchev Kollelim (Photos By JDN)

0

452 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Landau (47) Landau (48) Landau (49) Landau (69)