Photo Essay: Photos Of The Visnitzer Rebbe of Monsey ZATZAL (Photos by JDN)

3

3 COMMENTS

 1. אבד גברא דמיסתפינא מיניה * צדיק הדור כ”ק אדמו”ר רבי מרדכי מוויזניץ מאנסי זצוק”ל היה תלמידו המובהק של מרן רשכבה”ג בעל ויואל משה מסאטמאר זיע”א וממנו קיבל את רוב תורתו ואף זכה לקרבה יתרה אצלו, לא סר מהוראותיו. נמנה על רבני “התאחדות הרבנים דארה”ב וקנדא” אותה ייסד מרן מסאטמאר זיע”א כגוף העליון לחרדים בארה”ב והשתתף קבוע בכל העצרות וההפגנות מחאה, ושמו מופיע על כרוזי התאחדות הרבנים בכל שנותיה האדמו”ר מוויזניץ מאנסי זצוק”ל היה ידוע כאיש מלחמה וחרפה לא נשא על קרובו, לא נשא פנים לאיש והשמיע תמיד את דבריו באש קודש על כל פרצה בחומת הדת ואף מחה נגד כיבוד הרשעים של ראשי השלטון הציוני, השפעתו היתה גדולה בכל עולם החסידות

  בשנת תשי”א בעת שעולם היהודי סער סביב גזירת גיוס בנות, שגם אז היו כאלו שרצו לעשות פשרות וויתורים, אולם כל גדולי ישראל זצוק”ל יצאו בקריאה ברורה יהרג ואל יעבור. בעת ההיא יצא מוביל חוק הגיוס בן גוריון ש”ט לארה”ב, אז פנה כ”ק אדמו”ר האמרי חיים מויזניץ זצוק”ל לבנו כ”ק אדמו”ר מויזניץ מונסי שליט”א, במכתב מיום כ”ב אדר א’ תשי”א במכתב נרגש מגולל את מה שעושים הורים כדי לגדל דורות ישרים, וכעת זוממים להפיל אותם בין בעלי תועבה

  וקורא שאסור לשתוק ולרודף אותו עד חרמה ובכל מקום שמגיע להפגין נגדו בכל דרך אפשרית נגד מוביל חוק הגיוס ולהצר צעדיו על כל צעד ושאל. וכידוע גודל מלחמתו של כ”ק אדמו”ר האהבת ישראל מויזניץ זצוק”ל נגד כתות הציונים וגרוריהם, שלחם איתם על שלכדו וצדו את הצעירים בפיהם לשמד וכפירה. בעקבותיהם עמד תמיד בפרץ האדמו”ר מוויזניץ מאנסי זצוק”ל ועל כל פרצה לא חת מפני איש והביע את מחאתו שנשמעה למרחקים

  האדמו”ר מוויזניץ מאנסי זצוק”ל צעד לאורם של כל גדולי הדורות מנהיגי החסידות אשר קידשו מלחמה במתחדשים הזוממים לכלות את כרם בית ישראל ובציונות והנגררים אחריה והמשיך את מלחמתם הגדולה, עוד זכה לראות את זקינו הרה”ק בעל אהבת ישראל מויזניץ זצוק”ל כל ימיו חזר על אמרותיו של ובפרט בהתבדלות מוחלטת מתנועות הציונות והמזרחי

  האדמו”ר מוויזניץ מאנסי זצוק”ל התנגד נמרצות לאגודת ישראל אשר מתחילת שנות המדינה התחברה והחניפה לרשעים, ואחר כך נהיו חלק ממרכיבי ממשלת השמד, וכמה פעמים השמיע דברים על פרצות על הדת בארה”ק בהם שותפים אגודת ישראל. אף התבטא עוד לפני כשני עשורים שאגודת ישראל עזבה את דרך מייסדיה היא כבר הולכת בכיוון המזרחי, התרחק מכל שייכות עם אגודת ישראל ואף הורה לא להשתתף לכנסת המינים

  מוסדותיו בארה”ק ציוה לא לקחת את תקציבי השלטון הניתנים ע”י משרד החינוך-השמד למוסדות החינוך

  האדמו”ר מוויזניץ מאנסי זצוק”ל היה קשור בכל נימי נפשו לנקיי הדעת שבירושלים שלחמו את מלחמת ד’ ברמה ובראשם מורינו הרה”צ רבי עמרם בלויא זצוק”ל, ואף זכה להערכה וגדולה מרבני ירושלים לדורותיהם מרן הגאב”ד פוסק הדור בעל המנחת יצחק זצוק”ל מרן הגאב”ד הרמ”א פריינד זצוק”ל, מרן הגה”ק רבי בנימין רבינוביץ זצוק”ל, הגה”ק רבי מאיר בראנדסדארפער זצוק”ל, ועוד

  התקבצו סביבו זקני החסידים ובני תשחורת, ורבים מבני ירושלים החפצים ללכת בדרך ההתבדלות ולהתרחק מכל השפעות מנהיגי האגודה, מצאו בו ממשיך נאמן לגדולי הדורות, וצעדו לאורו והתחממו באשו הגדולה

  האדמו”ר מוויזניץ מאנסי זצוק”ל מאס סדרכי הפוליטיק וחשבונות שביקשו מנהיגים רבים, ואף לצלמו ולהפיץ תמונותיו אסר מכל וכול, כדילא להכלל בהם להרחק כמטחוי קשת מכל זרות וחיצוניות
  וזכה שחסידיו המה הנושאים את דגל ההתנזרות מכל הוויות עולם הזה

  זכותו הגדולה יעמוד לנו בעת כזאת אשר פריצי עמנו אשר בתוכנו, עמודים עלינו לכלותינו מבפנים, ואוכלים כל חלקה טובה ובראשם מוביל השמד הידוע אשר שם ידו בכל ועדות הגיוס ובבבת עיניהם של ישראל ילדי התשב”ר

  פעולותיו של צדיק לחיים, בעת שהגיע לעיר מאנסי מוביל השמד הרשע מרושע מאיר פרוש המשומד המסיונר העמלקי, אשר רקם את תוכנית המכסות והיעדים בעת ישיבתו בועדת שקד. ולצורך העמידה ביעדים הפיל את בחורי חב”ד לקלון הצבא בהסכם המביש שנחתם בין בוגדים מחב”ד לבין הצבא כשהוא משמש הסרסור והמוציא לפועל. יצאו יראי ד’ שמה, בקול מחאה גדולה שנשמעה מסוף העולם ועד סופו

  אוי מי יקום לי עם מרעים ומי יתייצב לי עם פועלי און

 2. Several thoughts:
  1) During his lifetime the Vishnitzer Rebbe did not want to be photographed. As such, posting photographs is not “bekovidic ” for his legacy.
  2) The above comment is filled with hatred of fellow Jews. Calling a fellow Jew an ” Amalaki ” is simply disgraceful
  3) The above comment is filled with Kanuot. Instead of focusing on the Rebbe’s legacy as a builder of his community and his Torah learning, the author has turned the Rebbe’s entire life into a diatribe against Zionism.

  May the Rebbe’s memory and his good deeds be a ” Zechus ” for all of us, and may we see Achdus amongst all Jews.
  Good Yom Tov

 3. Once again, I repeat, during his lifetime, the Rebbe insisted that he did not want to be photographed. Keeping these photos up on this site is a ” Bezayone” to his memory.