LIVE VIDEO: Hespedim of Rav Moshe Twersky HYD

4

Print Friendly, PDF & Email

CaptureMarking the end of shiva for Rabbi Mosheh Twersky, ztzk”l, the yeshiva will be having Divrei Hesped on Monday night at 7:00 pm (12:00 pm EST)Hespedim will be given by:

  • The Rosh HaYeshiva shlit”a
  • Rabbi Dovid Cohen shlit”a,
  • Rosh Yeshivas Chevron,
  • Rabbi Avraham Ornstein shlit”a, brother-in-law
  • Rabbi Meir Twersky shlit”a, brother
  • One of his sons
  • One of his talmidim

4 COMMENTS