Photo Essay: Bris For Grandson Of HaRav Berel Povarski Rosh Yeshivas Ponevezh And HaRav Dovid Soloveitchik Rosh Yeshivas Brisk (Photos by JDN)

0