WATCH: ‘Apple-Throwing Tish’ By The Toldos Aharon Rebbe On Motzei Simchas Torah 5777

0