Vertlach: Parshas Naso

This weeks דבר תורה  is לזכות רפואה שלימה ל-אברהם בייניש בן גאלדה שפרינצה. ולאה בת חנה And לזכר נשמת ר' אברהם בן שמחה זצ"ל ר' חיים בן...

Vertlach: Shavuos

This weeks דבר תורה  is לזכות רפואה שלימה ל-אברהם בייניש בן גאלדה שפרינצה. ולאה בת חנה And לזכר נשמת ר' אברהם בן שמחה זצ"ל ר' חיים בן...

Vertluch: Parshas Bamidbar

This weeks דבר תורה is לזכות רפואה שלימה ל-אברהם בייניש בן גאלדה שפרינצה. ולאה בת חנה And לזכר נשמת ר' אברהם בן שמחה זצ"ל ר' חיים בן...

Vertluch: Parshas Behar/Bechukosei

This weeks דבר תורה is לזכות רפואה שלימה ל-אברהם בייניש בן גאלדה שפרינצה. ולאה בת חנה And לזכר נשמת ר' אברהם בן שמחה זצ"ל ר' חיים בן...

Vertluch: Parshas Emor

This weeks דבר תורה is לזכות רפואה שלימה ל-אברהם בייניש בן גאלדה שפרינצה. ולאה בת חנה And לזכר נשמת ר' אברהם בן שמחה זצ"ל ר' חיים בן...

Vertluch: Achrei-Mos/Kedoshim

This weeks דבר תורה is לזכות רפואה שלימה ל-אברהם בייניש בן גאלדה שפרינצה. ולאה בת חנה And לזכר נשמת ר' אברהם בן שמחה זצ"ל ר' חיים בן...

Trending