Photo Essay: Catskills – A Visit To Camp Chaim Veshalom Munkatch (Photos by JDN)

0