PHOTOS: Hagaon HaRav Chaim Kanievsky Doing Kapparos And “Kisuy Hadam”

0