Photo Essay: Pesach 2015 By Hagon HaRav Moshe Sternbuch Ravad Yerushalayim (Photos By Kobi Katz – JDN)

0

Print Friendly, PDF & Email

IMG_0285rgtIMG_0376rgt IMG_0368rgt IMG_0359rgt IMG_0358rgt IMG_0356rgt IMG_0342rgt IMG_0295rgt IMG_0271rgt IMG_0275rgt IMG_0297rgt IMG_0303rgt IMG_0279rgt
IMG_0310rgt IMG_0317rgt IMG_0287rgt IMG_0288rgt IMG_0322rgt IMG_0337rgt IMG_0291rgt IMG_0268rgt IMG_0266rgt IMG_0265rgt