Photo Essay: Rav Chaim Shabbat Rav Kehillat Knesset Yisroel Monsey Gives A Shiur To His Adopt-A-kollel Partner Yeshiva Dvar Torah Led By Rav Menachem Elazer Eichenstien (Photos by Avraham Elbaz)

0

Print Friendly, PDF & Email