Photo Essay: Yartzeit Of Rav Yaakov Of Pshevorsk Marked In The Pshevorsk Shul In Yerushalayim (Photos by JDN)

0