Search
Close this search box.

Report: Rav Amar Continues to Support Rav Boaron in Rabbinate Race


boaronOn Sunday, 7 Menachem Av 5773 it was reported that Maran HaGaon HaRav Ovadia Yosef Shlita decided to tap Rabbi Yitzchak Yosef as his candidate for the Rishon L’Tzion post. Rav Ovadia made the official announcement on motzei Shabbos. It was also reported that as a result of the Gadol Hador’s decision, Rishon L’Tzion Rabbi Moshe Shlomo Amar will back Rav Yitzchak, in line with the wishes of Rav Ovadia.

Kikar Shabbat reports on Monday, 8 Menachem Av that this is not so and Rav Amar remains committed to his candidate, HaGaon HaRav Tzion Boaron. According to the report, “Rav Amar continues to work overtime on behalf of his candidate” and that the Rishon L’Tzion has met with many members of the 150 person voting body to encourage them to back Rav Boaron.

The report also states that Rav Amar also met with Jerusalem Mayor Nir Barkat, asking him to back Rav Boaron too.

(YWN – Israel Desk, Jerusalem)2 Responses

 1. פסקים חריגים של הרב דוד סתיו ששנויים במחלוקת

  בקובץ זה מצורפים מספר פסקים חריגים שנכתבו ונאמרו על ידי הרב סתיו. מתוך עיון בפסקים אלו ניתן לראות
  בבירור כיצד פסיקתו של הרב סתיו אינה נטועה בדרכי הפסיקה המקובלות במסורת ישראל לדורות.
  בראש יופיעו עיקרי הפסקים ותמצית נימוקיהם ובהמשך יופיעו הציטוטים המלאים מתוך דברי הרב סתיו.
  עיקרי הפסקים ונימוקיהם:
  א. היתר לימוד ספרי ע”ז כפירה וחכמה יוונית
  תמצית הנימוקים:
  1. שהאדם לא יחוש שמסתירים ממנו משהו.
  2. שהתורה לא מתיישבת עם השכל האנושי.
  ב. היתר קריאת ספרים לא צנועים
  תמצית הנימוקים:
  1. פסק השו”ע בקורא ספרי חשק הוא רק המלצה ולא חיוב.
  2. אדם שיודע בעצמו שלא יהרהר.
  3. קטעים שעניינם לעורר סלידה כהיתר ראיית סוטה בפריעתה.
  4. אפשר לעבור עליהם בזריזות.
  ג. היתר קריאת ספרים לא צנועים לנשים
  תמצית הנימוקים:
  כיוון שלא נאסרו אלא בהרהור קיום עבירה.
  ד. היתר קריאת לשון הרע בתקשורת
  תמצית הנימוקים:
  מדין לא תעמוד על דם רעך, קריאה זו מאפשרת העברת ביקורת חברתית על מנהיגי ציבור.
  ה. היתר ראיית סרטים לא צנועים
  תמצית הנימוקים:
  1. בעצימת עיניים בקטעים הלא צנועים.
  2. סצנה שמעוררת רגשות אחרים כמו אמפתיה או שמחה )כגון אישה המחבקת את בעלה השב
  מהשבי וכדומה( מותרת בצפייה.

  ו. היתר העלאת הצגות נשים בפני גברים
  תמצית הנימוקים:
  איסור הסתכלות הוא רק במתכון להנות, וכאשר ההצגה עוסקת בהעברת תכנים ולא עוסקת
  בהבלטת הגוף מותר.
  ז. איסור הצלת נוכרי בשבת אינו רלונטי
  תמצית הנימוקים:
  כל מה שנאסר להציל גוי בשבת הוא דוקא בגוי שאינו מוסרי, מה שהיום אינו מצוי.
  ח. היתר גיור ללא קבלת מצוות
  תמצית הנימוקים:
  כיוון שדי בהצטרפות לעם ישראל וכיום הצטרפות זו מוגדרת ע”י רצונו של האדם להיות שותף
  למדינת ישראל.
  יחס למצוות ודברי נבואה:
  מתוך הערת הרב בוארון לספר בין הזמנים:
  בענין התיאטרון שרוצה להשוות כמה מדברי הנבואות שהמחשתם היא על דרך מושג התיאטרון וכן
  בכמה מן המצוות כגון ההנהגות בסדר פסח ונפילת אפים על פי דברי הזוה”ק, אף על פי שכוונתו רק
  להסביר, מכל מקום לעניות דעתי אסור להשתמש בהסבר כזה כי חלק מההמון יקלטו רק את המשל
  החיצוני ויבואו לעוות ההבנה בהנהגות של קדושת המצוות ומראות האלקים שבנבואה, להשוותן
  לענייני המחשה שבשפת הגוף של קרוצי חומר חלילה, וצריך זהירות יתירה בזה ובכגון זה”11
  “.
  ציטוטים מלאים:
  מתוך

 2. (
  ז. איסור הצלת נוכרי בשבת אינו רלונטי:
  שאלה: “איך אני יכול להיות אכזר כ”כ במקרה שאין חשש איבה, לדוגמא רק אני והוא )גוי(
  נמצאים לבד והוא טובע וכדי להציל אותו אני צריך לחלל שבת ואם אני לא אציל אותו אין
  חשש שמשהו ידע שהייתי שם וכו’-מה אני פשוט צריך להתעלם? מה ההסבר?”
  תשובה: “ההלכות שלא חייבו להציל חיי גוי עסקו בגוי שהיה אדם מושחת בהנהגותיו
  ומידותיו ולא דיברו על גויים השומרים על ערכים מתוקנים כמו בימינו. הרב קוק כותב
  שהרעיון של דרכי שלום אינו משהו בדיעבד אלא ענין שעליו בנוי כל עולמינו היהודי שרוצה
  להביא שלום לעולם ולכן גם אם תפגוש את הגוי לבד ראוי שתעשה כל מאמץ להצילו. )מתוך
  אתר האינטרנט כיפה(“.
  תמצית דברי הרב דוד סתיו בפני המכון הישראלי לדמוקרטיה )שכתוב מתוך הקלטה(

  ח. היתר גירות ללא קבלת מצוות:
  1. “הכניסה לגיור בעמ”י מורכבת משני רכיבים. היא מורכבת מהכניסה לעם, היא מורכבת
  מהכניסה לדת. הזהות הדתית והלאומית לעמ”י, הזהות הזאת במשך אלפי שנים הייתה
  זהות מחוברת, לא הייתה הפרדה כזאת. אבל, אנחנו חיים מאתיים שנה שבה, שבתקופה
  הזהות הדתית והזהות הלאומית היא לא בהכרח אותה זהות. ולכן, השאלה שעולה היום
  היא מה המשמעות של להיכנס לעמ”י, להצטרף לגיור. יש אסכולה שאומרת הכל דתי, הכל
  מתחיל בקבלת עול מצוות והקפה קלה כבחמורה, יש כאלה שמבקשים. אני אמרתי, יש
  כאלה ובציבור הדתי יש לא מעטים, אולי רבים ואולי אפילו אפשר היה לסגור על הדבר הזה
  שאפשר היה להנהל על איזושהי השקפה שפסיקה הלכתית של הרב עוזיאל, או דומה לרב
  עוזיאל, שמקבלת בעקרון את ההצטרפות הלאומית, פלוס האמונה בא-ל אחד, פלוס עוד
  כמה עקרונות בסיסיים שאפשר היה לסגור עליהם כקבלה לעמ”י.”
  2. “כיוון שני, אנחנו צריכים להביו שיש כאן איזשהו אתגר חברתי, רוחני, יהודי ממדרגה
  ראשונה של החזרת בנים אובדים הביתה. כי זה לא הגיור הקלאסי של אלפיים שנה. אלה
  זרע ישראל, הם אנשים שתולדתם יהודית, הם באים מרקע יהודי, ועוד כהנה וכהנה חזרת
  בנים אחרי אלפיים שנות גלות, ועוד כהנה וכהנה סעיפים בו נסיבות מקלות אחרות. אני יודע
  שגלשתי מזמני. ואם כך הדבר, אז צריך לבוא ולסרטט מפת עקרונות שהיא קבילה על
  מרבית רבני הציונות הדתית, ועליה צריך לעמוד ואותה אי אפשר לרמות ואי אפשר לתחמן.”
  3. “במקרה הייתי לאחרונה, ואני, בזה אני מסיים, בשיח עם אחד מהרבנים החרדים דווקא,
  הספרדיים. לא רב מאוד חשוב, אבל רב מעניין. שאומר לי, “תראה. עזוב ציונות, לא ציונות.
  זה אינטרס שלנו. )אני שוב חוזר למפת האינטרסים שהזכרתי אותה בהתחלה(. זה אינטרס
  שלנו היהדות הספרדית לפתור את בעיית הגיור. כי רוב אלה שסובלים מנישואי תערובת זה
  ספרדים. כיוון שהמסורתיים הספרדים מעיירות הפיתוח, באשדוד ובמקומות אחרים, הם
  פוגשים לא מעט נערות רוסיות ונוצר ביניהם קשר. זה אינטרס שלנו שהבעיה הזאת תיפטר.
  אנחנו גם מבינים שאי אפשר לפתור אותה בדרך שבה אתם הציונים פתרתם, בלשונו. ב”ה
  פתרתם אותו בזה שאמרתם שהם מקבלים תורה ומצוות כי רימיתם את עצמכם ורימיתם
  את כולם”. ואז אמרתי לו- “אז מה אתה מציע?” והוא מקריא לי טקסט, “אני מוכן”, כמובן לא
  מצטט אותו ולא את מקור הטקסט, “אם בן אדם יגיד אני מוכן להיות מסורתי אבל הוא
  באמת מוכן להיות מסורתי- אני מקבל. כמו החבר, החבר מסורתי? בא לביכ”נ? עושה
  קידוש בשבת?” נדמה לי שזה צריך להיות הכיוון של קבלת עול מצוות עקרונית.

Leave a Reply


Popular Posts