Photo Essay: Hesped On Maran HaRav Shteinman Zatzal In Yeshivas Ateres Shlomo In Kiryas Sefer (Photos by JDN)

0