Photo Essay: Rav Yitzchok Sorotzkin Delivering A Shmuz In Yeshiva Dvar Torah Yerushalayim (Photos by Avraham Elbaz)

0