Photo Essay: Sheva Brachos In Viznitz For The Yeshivah Bochurim (Photos by JDN)

0